دانلود کتاب از books.google.com tagged posts

دانلود کتاب از گوگل بوک

در جریان اغتشاشات سالهای 78 و 88 و بعد از آن دانلود کتاب از گوگل بوک، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها در مورد خصوصیات انقلاب و نیازها و ملزومات مرتبط با آنها صحبت کردند و از رد برخی از املاک در جلسه امتحان ، یعنی اعلام کردند. وقایع آن سالها
.
این کتاب چهار شخصیت انقلاب از جمله سید محمد موسوی خوئینی ها دانلود کتاب از گوگل بوک، سید محمد خاتمی ، آیت الله مهدویکانی و آیت الله محمد جنتی را مورد بررسی قرار می دهد. ، پیشنهاد و تدوین شده است.
.
تبیین عملک...

Read More